వీల్ చాక్

 • రబ్బర్ వీల్ చాక్

  రబ్బర్ వీల్ చాక్

  ఈ మన్నికైన, ఘనమైన రబ్బరు చక్రాల చోక్ నిర్వహణ లేదా నిల్వ సమయంలో వాహనాలు రోలింగ్ చేయకుండా నిరోధిస్తుంది.తేలికైన వీల్ చాక్ ఏ వాతావరణంలోనైనా నమ్మదగిన పనితీరు కోసం అన్ని-వాతావరణ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు సులభంగా ఉంచడం కోసం మోల్డ్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్‌ను కలిగి ఉంటుంది.సుపీరియర్ ట్రాక్షన్ కోసం నాన్‌స్లిప్ ఉపరితలంతో, ఈ ఘన రబ్బరు చక్రాల చాక్ వాహనం మరమ్మత్తు లేదా నిల్వ కోసం అవసరమైన భద్రతా అంశం.

 • ట్రక్కు కోసం పెద్ద పసుపు రబ్బర్ వీల్ చాక్

  ట్రక్కు కోసం పెద్ద పసుపు రబ్బర్ వీల్ చాక్

  ఈ మన్నికైన, ఘనమైన రబ్బరు చక్రాల చోక్ నిర్వహణ లేదా నిల్వ సమయంలో వాహనాలు రోలింగ్ చేయకుండా నిరోధిస్తుంది.తేలికైన వీల్ చాక్ ఏ వాతావరణంలోనైనా నమ్మదగిన పనితీరు కోసం అన్ని-వాతావరణ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు సులభంగా ఉంచడం కోసం మోల్డ్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్‌ను కలిగి ఉంటుంది.సుపీరియర్ ట్రాక్షన్ కోసం నాన్‌స్లిప్ ఉపరితలంతో, ఈ ఘన రబ్బరు చక్రాల చాక్ వాహనం మరమ్మత్తు లేదా నిల్వ కోసం అవసరమైన భద్రతా అంశం.

 • హ్యాండిల్‌తో రబ్బర్ వీల్ చాక్

  హ్యాండిల్‌తో రబ్బర్ వీల్ చాక్

  ఈ మన్నికైన, ఘనమైన రబ్బరు చక్రాల చోక్ నిర్వహణ లేదా నిల్వ సమయంలో వాహనాలు రోలింగ్ చేయకుండా నిరోధిస్తుంది.తేలికైన వీల్ చాక్ ఏ వాతావరణంలోనైనా నమ్మదగిన పనితీరు కోసం అన్ని-వాతావరణ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు సులభంగా ఉంచడం కోసం మోల్డ్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్‌ను కలిగి ఉంటుంది.సుపీరియర్ ట్రాక్షన్ కోసం నాన్‌స్లిప్ ఉపరితలంతో, ఈ ఘన రబ్బరు చక్రాల చాక్ వాహనం మరమ్మత్తు లేదా నిల్వ కోసం అవసరమైన భద్రతా అంశం.

 • చిన్న రబ్బరు చక్రం చాక్

  చిన్న రబ్బరు చక్రం చాక్

  ఈ మన్నికైన, ఘనమైన రబ్బరు చక్రాల చోక్ నిర్వహణ లేదా నిల్వ సమయంలో వాహనాలు రోలింగ్ చేయకుండా నిరోధిస్తుంది.తేలికైన వీల్ చాక్ ఏ వాతావరణంలోనైనా నమ్మదగిన పనితీరు కోసం అన్ని-వాతావరణ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు సులభంగా ఉంచడం కోసం మోల్డ్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్‌ను కలిగి ఉంటుంది.సుపీరియర్ ట్రాక్షన్ కోసం నాన్‌స్లిప్ ఉపరితలంతో, ఈ ఘన రబ్బరు చక్రాల చాక్ వాహనం మరమ్మత్తు లేదా నిల్వ కోసం అవసరమైన భద్రతా అంశం.